Inspirationsdagar för vuxenutbildare i matematik

Sista anmälningsdag har passerats

Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, är en nationell organisation som på olika sätt arbetar för att tydliggöra vuxenutbildningens särart och tillvarata dess intressen. ViS-matematik, som är en av flera nätverksgrupper, har tidigare arrangerat ett femtontal konferenser kring angelägna teman inom området vuxnas matematiklärande. Denna gång har vi valt att inte ha ett specifikt tema utan i stället erbjuda intressanta föreläsningar, workshops och samtal kring flera områden. Vi välkomnar deltagare som på något sätt kommer i kontakt med vuxnas matematikstudier oavsett om du är lärare, skolledare eller har någon annan funktion.

Vi vill också att konferensen ska vara en mötesplats för utbyte av erfarenheter och idéer. Därför väljer vi arbetsformer som ger möjlighet till egen aktivitet och dialog mellan konferensdeltagarna. En tid efter konferensen kommer du att erbjudas möjlighet att delta i ett web-baserat möte för att samtala kring intrycken.

I denna inbjudan hittar du en kort presentation av några medverkande samt ett preliminärt översiktsprogram. Kompletteringar och ändringar läggs in på vår webbplats, www.visnet.se.

Om du har frågor inför konferensen är du välkommen att kontakta Hans Melén (070-83 07 464) eller Charlotte Arkenback-Sundström (073 62 64 169).

Tid och plats:

21 - 22 mars 2019 (torsdag och fredag) 
 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Kostnad

2 100 kr för medlemmar i ViS (2 dagar)
2 900 kr för icke-medlemmar (2 dagar)

1 300 kr för medlemmar i ViS (1 dag)
1 900 kr för icke-medlemmar (1 dag))

Sista anmälningsdagen till konferensen är tisdag 5 mars, efteranmälningar i mån av plats.

Några medverkande (flera meddelas senare)

Andreas Fejes innehar Sveriges enda professur i vuxenpedagogik och är verksam vid Linköpings universitet där han ansvarar för en av världens största vuxenpedagogiska forskningsmiljöer. Hans forskning berör frågor om vuxenutbildningens roll för migranters sociala inkludering, vuxenutbildningens marknadsutsättning och dess konsekvenser, och frågor om vuxna elever och deltagares medborgarkskapande inom och utanför vuxenutbildning och folkbildning. Han publicerade nyligen, tillsammans med kollegor, boken: Medborgarskap och utbildning för vuxna: Om komvux, folkhögskola och medborgarskapandets praktiker. 
Vuxenutbildningen är del av större samhällstrender vari den enskilde medborgaren alltmer skapas som kund - något som inte minst är synligt i utbildningssektorn. Sverige har idag ett av världens, om inte världens, mest marknadsutsatta utbildningssystem. Vuxenutbildningen är inget undantag. Genom sin organisering på en marknad (upphandling/auktorisationsmodellen), och genom krav om flexibilitet (kontinuerligt intag, dag/kvällsstudier, på plats - undervisning, distans, närdistans etc.) och individanpassning, blir den enskilde eleven ”till” som kund. Min presentation innehåller två delar som berör ovanstående problembild: 1. Empiriska exempel på hur komvux alltmer tycks ha blivit en plats för formering av den individualistiska medborgaren 2. Diskussion om vad individanpassad undervisning kan tänkas vara i vuxenutbildningen, och några noteringar om vad forskning säger i frågan. Avslutningsvis presenteras kort några exempel på pågående vuxenpedagogisk forskning med fokus på komvux.

Tomas Kroksmark är legitimerad lärare och professor emeritus i pedagogiskt arbete. Han har varit verksam vid universiteten i Göteborg, Umeå och Jönköping. Kroksmarks forskning har i huvudsak rört lokal skolutveckling. Han har i samarbete med enskilda kommuner/skolhuvudmän utvecklat skolor där undervisning och lärande vilar på vetenskaplig grund med forskande lärare för full måluppfyllelse. Under senare år har Kroksmark studerat lärares unika undervisningskompetenser i Singapore, Kina, Sydkorea och i Finland. Målet är att förstå och beskriva orsakerna till att dessa länder konstant presterar de bästa resultaten i de internationella kunskapstesten.

Vladimir Tkatjev är biträdande professor vid Matematiska Institutionen, Linköpings universitet, avdelningen Matematik och tillämpad matematik. Docent, doktorsexamina i matematik. Lärarexamen från Stockholms universitet. Vladimirs forskningsområde är inom differentialekvationer och differentialgeometri med speciellt fokus på icke-associativ algebra. Han är även involverad i flera projekt med matematiska tillämpningar inom biologi. Vladimir är sedan flera år kursansvarig för kursen Matematikens historia och har ett stort didaktiskt intresse för matematikutbildning på alla nivåer. Han har också flera års erfarenhet av vuxenutbildning i matematik.

Liisa Uusimäki är universitetslektor vid Göteborgs universitet. She joined Göteborgs Universitet, Sweden in January 2013. Her areas of teaching include both International and Swedish postgraduate and undergraduate courses (e.g., pedagogical/educational leadership, mentoring/supervision, globalisation and comparative education).

Based on her interest and expertise in teaching and learning in higher education she received in 2018 an Excellent Teacher award from the Faculty of Education at the University of Gothenburg, Sweden.

Liisa has also extensive teaching and research experience in Teacher Education from several Australian Universities, include, Charles Stuart University, Albury, Queensland University of Technology (QUT) and the University of the Sunshine Coast (USC).

Her research areas are, internationalization, inclusion, cross-cultural studies, international student and staff mobility, mentoring, educational / pedagogical leadership, numeracy learning and educational psychology

Skolverket gör just nu ett mer omfattande arbete som handlar om Vetenskaplig grund och Beprövad erfarenhet. Vi diskuterar frågorna med såväl forskare som praktiker för att på bästa sätt arbeta fram ett stödjande material. Därför genomför vi tillsammans med er en workshop där vi kan få diskutera och ta del av erfarenheter inom området.

Preliminärt Program

Torsdag 21 mars 2019

12:30 – 13:00 Registrering och kaffe
13:00 – 13:30 Om konferensens innehåll och arbetsformer
13:30 – 14:30 Relationen mellan matematik och språk, Liisa Uusimäki

Språkets betydelse inom matematik är något man ignorerat länge och som påverkar matematikens rykte som svårt eller tråkigt. Kanske gäller det att tillsammans hitta nyckeln till elevers motivation som börjar med användning av språket som verktyg?

Ta del av en föreläsning som bygger på följande frågor:

  • Vilka samband finns det mellan läsförståelse och prestationer i matematik?
  • Hur påverkar lärarens förståelse av språkets betydelse och förutsättning för elevernas utveckling i matematik?
  • Hur bidrar djup förståelse av vardagsmatematik och vardagsanknytning till att studenter utvecklar positiva attityder till matematik?
14:30 – 15:45 Dialoger (inkl. kaffe) och erfarenhetsutbyte 
15:45 – 17:30 Den moderna matematikens utveckling, Vladimir Tkatjev


Fredag 22 mars 2019

 

09:00 – 10:00 Att utveckla matematiklärande på vetenskaplig grund, Tomas Kroksmark
10:00– 11:00 Ett samtal mellan Andreas Fejes och Tomas Kroksmark kring några av vuxenutbildningens utmaningar
11:00 – 11:20 Kaffe
11:20 - 12:20 Om vuxenutbildning, individanpassning och vuxenpedagogisk forskning
12:20 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:00

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ur Skolverkets perspektiv

15:00 - 15:15  Avslutning

Observera att programmet är preliminärt

 


När2019-03-21 - 2019-03-22
VarABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Avgift medlemmar2100 kr (2 dagar), 1300 kr (1 dag) SEK
Avgift ej medlemmar2900 kr (2 dagar), 1900 kr (1 dag) SEK
Sista anmälningsdag2019-03-12
Sista anmälningsdag har passerats